Sürdürülebilir Bio-Enerji ve Bio-Ekonomi

Sürdürülebilir Bio-Ekonomi Kuralları

Bio-ekonomi, tüm ekonomik sektörlerde mal ve hizmetlerin sürdürülebilir bir şekilde sağlanması için biyolojik kaynakların, biyolojik süreçlerin ve prensiplerin bilgi temelli üretimi ve kullanımı olarak tanımlanabilir. Üç unsuru içerir:

•           Sürdürülebilir bir üretime ulaşmak için yenilenebilir bio-kütle ve verimli bio-süreçlerin kullanımı;

•           Bio-teknoloji dahil, etkinleştirme ve yakınsama teknolojilerinin kullanımı;

•           Tarım, sağlık ve endüstri gibi uygulamalarda entegrasyon.

Farklı konularla ilintisi nedeniyle bio-ekonomi, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlarken, gıda güvenliği, fosil-kaynak bağımlılığı, doğal kaynak kıtlığı ve iklim değişikliği gibi birbiriyle bağlantılı toplumsal sorunları kapsamlı bir şekilde ele almak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Bununla birlikte, sürdürülebilir bio-ekonomik kalkınmanın sağlanması birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır: bu endişe sadece gıda güvenliğinin sağlanması değil aynı zamanda iklim değişikliğinin ele alınması ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, bio-kütle besleme stoklarının farklı kullanımları arasındaki rekabetin yönetilmesi ve bio-ekonomik kalkınmanın herkese fayda sağlamasının garanti edilmesidir.

Entegre Gıda-Enerji Sistemleri

Entegre Gıda-Enerji Sistemi (IFES), tarımsal bio-çeşitliliği içeren ve sürdürülebilir üretim yoğunlaşması prensiplerine dayanan, çeşitlendirilmiş tarımsal üretim sistemidir. IFES, köy / hane düzeyinde yönetilen küçük ölçekli operasyonlar şeklinde veya ticari faaliyetler için tasarlanmış büyük ölçekli operasyonlar şeklinde tasarlanabilir. IFES, gıda ve enerji ürünleri kombinasyonuyla arazi kullanımını optimize edebilir ve/veya hem gıda hem de enerji üretmek için basamaklı bir dizi aracılığıyla bio-kütle kullanımını optimize edebilir

Sürdürülebilir bio-enerji nedir?

Bio-enerji bio-yakıtlardan gelen enerjidir. Bio-yakıt, doğrudan veya dolaylı olarak bio-kütleden üretilen yakıttır. Bio-kütle, odun, gübre ya da odun kömürü gibi biyolojik orijinli bir malzemedir ve jeolojik oluşumlara gömülmüş ve fosillere dönüştürülmüş malzemeyi içermez.

Bio-enerji ve gıda güvenliği arasındaki bağlantılar karmaşıktır. Biyoenerji gelişiminin sürdürülebilir hale getirilmesi, kırsal kalkınma, iklim ve enerji güvenliği üzerindeki potansiyel faydalarını yakalamaya çalışırken daha da zorlaşmaktadır. Bu bağlantıları ele almak ve hem “gıda ve yakıt” ı teşvik etmek hem de bio-enerjinin sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmasını sağlamak için entegre bir yaklaşım gerekmektedir. Bu yaklaşım şunları gerektirir:

•           Risklerin, kazançların, sinerji alanlarının, ilintili fırsat ve koşulların derinlemesine anlaşılması,

•           Esnek, etkin politik ve kurumsal çevre ve bu politikaları uygulayacak etkin ve esnek politika araçları,

•           Risklerin azaltılması, fırsatların geliştirilmesini sağlayan yatırımcılar ve üreticiler tarafından iyi modellerin uygulanması ve bu iyi modelleri destekleyen politikaların bulunması, uygulamaların uygulanması; ve bu iyi uygulamaları desteklemek için uygun politika araçları.

•           Etkin izleme, değerlendirme ve cevap verme mekanizmalarının bulunması

Kaynak FAO web sitesinden tercüme edilmiştir.

Yayınlayan:  Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

You may also like...