Enerji Verimliliği Haftasında EYODER Açıklaması

EYODER Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Başkanı Cihan Karamık: “Artık enerjiyi kullanma kültüründen yönetme kültürüne geçmemiz gerekiyor.”

İçinde bulunduğumuz “Enerji Verimliliği Haftası” dolayısıyla açıklamalarda bulunan EYODER Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Karamık: “Bir yandan enerji kaynaklarının azalması, diğer yandan sanayileşme, şehirleşme ve dijitalleşmeye bağlı olarak enerjiye olan ihtiyacın artması, küresel ısınma tehdidi ve çevresel sorunlar bizi iki temel çözüme yönlendiriyor. Birincisi “enerji verimliliği”, diğeri ise “yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı”. Enerji verimliliği ülkemizin yeşil ekonomiye geçişte kullanabileceği en etkili, yerli ve ucuz araçlardan birisi. Artık enerjiyi kullanma kültüründen yönetme kültürüne geçmemiz gerekiyor” dedi. Cihan Karamık konuşmasının devamında şunları söyledi:

Enerji verimliliği sadece artan enerji maliyetleri ve cari açık konuları üzerine odaklı çalışmalarla kısıtlanabilecek bir konu değildir. Enerji Verimliliği aynı zamanda Türkiye’nin cari açığını azaltmasına, büyümeyi sürdürmesine, rekabetçiliğine, çevreyi korumasına ve iklim değişikliği ile etkin bir şekilde mücadele etmesine yardımcı olacaktır. Türkiye için arz istikrarını sağlamak amacıyla talep tarafında enerji verimliliğini arttırmak kritik öneme sahiptir.

Enerji verimliliğinde atılacak somut adımlar, Türkiye’nin rekabetçiliği ve uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik büyümesi için hayati öneme sahiptir. Enerjinin etkin kullanılmaması işletmeler için yüksek maliyet anlamına gelir, dolayısıyla enerji verimliliğinde sağlanacak iyileşmeler Türkiye’nin küresel ekonomide rekabetçiliğini koruyabilmesi için temel bir gerekliliktir. Enerjinin etkin yönetilememesi aynı zamanda daha fazla kamu kaynağının enerjiye harcanması, bir başka deyişle ulusal bütçeden enerji harcamaları için daha fazla pay aktarılması anlamına gelir.

İklim değişikliğinin etkisini azaltmak artık gelişmiş ülkelerde öncelikli politikadır. Ülkemizde, 2018 verilerine göre hesaplanan toplam sera gazı emisyonları küresel emisyonların %1’ini oluşturmaktadır. Bu emisyonların %71,6’sı enerji kaynaklıdır. Dolayısıyla enerji verimliliği iklim değişikliği ile mücadele açısından da hayati öneme sahiptir.

Ülkemizde enerji verimliliği alanında çok güçlü adımlar atılmaktadır. 2017 yılında yayınlanan “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP)” ile 2023 yılına kadar 10,9 milyar dolar yatırım yapılarak birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması hedefi ortaya konmuştur. Bu kapsamda 2017-2019 döneminde toplam 960 milyon dolar parasal tasarruf elde edildiği bildirilmiştir.

Tüm bu güzel gelişmelerle birlikte biz, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) olarak alınacak daha çok yol olduğuna inanıyoruz. Somut öneriler-çözümler üzerinde tartışmak ve “ortak akılla” hareket etmek gerektiğini, koordineli, doğru ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde olduğumuzu düşünüyoruz. 2010 yılından bu yana sektörün en önemli oyuncularından olan EVD (Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi) şirketlerini temsil eden bir sivil toplum örgütü olarak artık tüm sektörlerde enerjiyi kullanma kültüründen yönetme kültürüne geçmemiz gerektiğine inanıyoruz.”

EYODER HAKKINDA

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER)’in, kurulduğu 2010 yılından bu yana öncelikli amacı, enerjinin insanlar için yaşamsal önemde ve vazgeçilemez bir hak olduğu, çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin başlıca sebepleri arasında fosil yakıtların bulunduğu düşüncesinden hareketle ve enerji yoksunluğu ile savaşmak, enerji adaletini sağlamak, enerji ithalatını ve dışa bağımlılığı azaltmak için enerji verimliliğinin en önemli çözüm olduğu inancı ile yetkili Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Firmaları ile bu konuda uğraş veren paydaşları, serbest piyasa koşullarında ilgili mevzuata uygun olarak bir araya getirmek ve Türkiye’de Enerji Verimliliği sektörünün sağlıklı gelişimini sağlamaya yardımcı olmaktır.

EYODER yeşil enerji üretmenin en kolay, en ucuz, en hızlı ve en kârlı yolunun enerjiyi daha akıllıca kullanmaktan ve yönetmekten geçtiğini savunmakta ve enerji verimliliğinin bir ülke meselesi olarak görülmesi için her türlü kaynak ve aracı kullanarak toplumda farkındalık ve bilinçlendirme sağlamayı hedeflemektedir.

EYODER ayrıca saha pratikleri, pazar beklentileri ve sektörün ihtiyaçlarını görünür kılmak ve kamu otoritesi nezdinde mevzuat geliştirme çalışmalarına destek olmak çalışmaları da yürütmekte, bunun için sektörde faaliyetlerini sürdüren diğer paydaşlar ile iş birliği yapmakta ayrıca kamu ve özel sektörde yürütülen pek çok çalışmada aktif rol almaktadır.

 

You may also like...